Reorganiseren en veranderen

Reorganiseren is nog slechts een van de vele vormen voor organisatieverandering. Het gaat al lang niet meer om meer, minder of andere functies en bevoegdheden. Ook wordt er vaak ander gedrag gevraagd van collega’s, andere competenties, ja zelfs een compleet andere organisatiecultuur. En vaak gebeurt dat in een ‘gezamenlijke zoektocht’, waarbij experimenten (‘pilots’) ingezet worden en waarbij besluiten in tal van kleine deelbesluiten worden opgedeeld. Zie daar als ondernemingsraad maar eens greep op te krijgen. 

Of het nu gaat om bezuiniging, beëindiging, verplaatsing, robotisering of digitalisering van activiteiten, om invoering van zelfsturende teams, of een complete heroriëntatie op de kernwaarden van de onderneming – als OR wil je vooral kijken of en hoe je kunt bijdragen om veranderingen te laten slagen, zonder meteen ingrepen als een reorganisatie met gedwongen ontslagen te laten gebeuren. OR-coach.nl helpt je dit type vraagstukken zorgvuldig te benaderen, het nut en de noodzaak te beoordelen, het voorgenomen besluit hiertoe financieel door te rekenen, de personele gevolgen goed in kaart te brengen en ondersteunt indien gewenst bij eventuele onderhandelingen over een ‘sociaal plan’.

Waarop moet je letten als OR?

  • Is er een heldere analyse gemaakt waarom de bezuinigingen dan wel de veranderingen noodzakelijk zijn?
  • Is er een duidelijke berekening wat de reorganisatie moet opleveren?
  • Als er niet van een reorganisatie mag worden gesproken, wat gaat er dan eigenlijk wel gebeuren?
  • Is er sprake van gedwongen ontslagen? En wat moet je in dit verband weten van de Wet Melding Collectief Ontslag?
  • Is er sprake van andere functie-eisen voor medewerkers, of worden er opeens andere competenties gevraagd?
  • Hoe beoordeel je een sociaal plan?
  • Moet je als OR zelf afspraken maken over een sociaal plan of worden de vakbonden hiervoor benaderd? En als de vakbonden betrokken worden, hoe trek je als OR dan ‘samen’ op?
  • En als je als OR zelf onderhandelt over het sociaal plan, hoe betrek je de achterban hier dan bij?

Onze werkwijze

Voor de meeste ondernemingsraden is een reorganisatie of organisatiewijziging geen dagelijkse bezigheid. Het is daarom fijn als je een beroep kunt doen op een adviseur van OR-coach.nl, die ruime ervaring heeft met dit type vraagstukken. Dat is wel zo prettig wanneer je als OR een voorliggend besluit moet beoordelen, hierover met de eigen directie in gesprek moet en ook afspraken wil kunnen maken over de personele gevolgen. Tijdens een eerste kennismakingsmakingsgesprek worden je ondersteuningswensen hiertoe samen in kaart gebracht zodat onze adviseur direct daarna aan de slag kan.

Heb je interesse?

Heb je belangstelling voor deze dienst van OR-coach.nl of heb je gewoon een vraag hierover, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of door ons te bellen op 085 – 487 03 99.