Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: H2R VOF, opererend onder de handelsnaam OR-coach.nl;
 2. Opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon namens wie de opdracht aan H2R VOF wordt verstrekt;
 3. Klant: de natuurlijke persoon, die namens opdrachtgever de opdracht verstrekt, ondergaat en/of bij de opdracht betrokken is;
 4. Consultant: de professional die namens opdrachtnemer de opdracht bij opdrachtgever uitvoert. De consultant is een van de vennoten van H2R VOF of een met H2R VOF samenwerkend partner;
 5. Dienst of opdracht: alle werkzaamheden die een of meerdere consultants van H2R VOF voor opdrachtgever verrichten in het kader van de opdracht. Een dienst kan bestaan uit training, coaching- of adviesactiviteiten, onderzoek, voorzitterschap, interim-management of een combinatie van dit alles;
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deel uit maakt van een groep die feitelijk de dienst ondergaat.

 

Artikel 2 – Offerte en overeenkomst tot opdracht

 1. Vóór aanvaarding van een dienst door opdrachtgever brengt opdrachtnemer een offerte uit, waarin de aanleiding, de aard van de dienstverlening, de kosten en vergoedingen voor opdrachtnemer en eventuele overige voorwaarden voor het welslagen van de dienst zijn opgenomen.
 2. Een overeenkomst tot dienstverlening komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door opdrachtnemer verstuurde offerte voor akkoord bevestigt per fax of e-mail ofwel de offerte ondertekend aan opdrachtnemer retourneert. Ook als H2R VOF met de kennelijke instemming van de klant de werkzaamheden feitelijk aanvangt en de opdracht nog niet schriftelijk is bevestigd wordt dit als een overeenkomst tot dienstverlening beschouwd.
 3. Opdrachtgever vermeldt bijzondere voorwaarden die hij stelt aan leveranciers, bijvoorbeeld inzake betalingstermijnen of aanlevering van facturen, onverwijld als bijlage bij de opdrachtbevestiging.
 4. Opdrachtnemer zal bij elke offerte deze algemene voorwaarden als bijlage meesturen, of verwijzen naar de pagina op de website van opdrachtnemer waar deze te vinden is.

 

Artikel 3 – Annulering

 1. Een dienst kan worden geannuleerd door opdrachtgever of opdrachtnemer.
 2. Bij annulering door overmacht bij opdrachtgever of opdrachtnemer treden beide partijen met elkaar in overleg om te komen tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is, met dien verstande dat:
  1. Reeds gemaakte kosten door opdrachtnemer zullen worden vergoed door opdrachtgever, indien de overmacht opdrachtgever treft.
  2. Ook afspraken in de agenda van opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht, die niet behoren tot bureauwerkzaamheden, zullen in dat geval worden vergoed door opdrachtgever tegen de overeengekomen tarieven, indien zij binnen een termijn van vier weken plaatsvinden.
  3. Bij annulering door overmacht bij opdrachtnemer treden partijen met elkaar in overleg over een passende oplossing. Opdrachtnemer verplicht zich in elk geval zorg te dragen voor continuïteit van de opdracht, door personele vervanging of verplaatsing van de dienst.

 

Artikel 4 – Facturering en betalingsvoorwaarden

De facturering en betalingsvoorwaarden worden in de offerte nader gespecificeerd en in de overeenkomst tot opdracht bevestigd.

 

Artikel 5 – Vertrouwelijkheidsverklaring

Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en/of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een opdracht is vertrouwelijk voor opdrachtnemer, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners/freelancers. Ter waarborging daarvan kan opdrachtnemer met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeenkomen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan opdrachtnemer grove nalatigheid is te verwijten.
 2. Indien de opdracht door aantoonbare nalatigheid van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, niet heeft voldaan aan de overeengekomen verwachtingen, is opdrachtgever gerechtigd een schadevergoeding te bedingen. Deze schadevergoeding kan echter niet hoger zijn dan het bedrag dat bij aanvaarding van de opdracht is overeengekomen en door opdrachtgever daadwerkelijk is voldaan.

 

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectuele eigendom

Verstrekte materialen door opdrachtnemer aan deelnemers worden eigendom van de deelnemer. De intellectuele eigendom van de dienst en het auteursrecht op het materiaal en de overige, bij de dienst verstrekte, materialen berusten bij opdrachtnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen geen gegevens, tekstfragmenten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Algemene voorwaarden H2R vof | OR-Coach.nl, bijgewerkt op 15 februari 2021